Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Volivya.com’a ait [http://Volivya.com/] alan adlı internet sitesinde üzerinden gerçekleşen kişisel veri işleme süreçlerinde verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

·         a. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

·         b. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),

·         c. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

·         d. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

·         e. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

·         f. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

·         g. Kişisel verileri saklama sürelerini,

·         h. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

açıklamaktadır.

 

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Volivya.com kişisel verileri sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Volivya.com kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda aşağıda detaylı olarak yer alan kişi gruplarının kişisel verileri işlenebilmektedir.

c. Veri Sahibi Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

 

Üye İşyeri Yetkilisi, Çalışanı, Hissedarları

·         Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası

·         İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

·         Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

·         Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

·         İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

·         Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı (trafik verisi), imza sirküleri

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 

Üye İşyeri Yetkilisi, Çalışanı, Hissedarları

·         Duyuru amaçlı mailing yapılması,

·         Eğitim süreçlerinin yürütülmesi,

·         Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

·         İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

·         Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

·         İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

·         Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ,

·         Üye İşyerinin sorularına çözüm bulmak,

·         Eğitim ve etkinliklere davet etmek,

·         Platform altyapısındaki değişiklikler/yenilikler hakkında bilgilendirmek,

·         Platform üzerinden soru ve taleplere ilişkin mesajlaşma

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Volivya.com, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Volivya.com, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Volivya.com kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Volivya.com’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Volivya.com işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

·         Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,

·         Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

·         Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

·         Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,

·         Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Volivya.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Volivya.com tarafından işletilen platformlara veya Volivya.com sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Volivya.com bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Volivya.com kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Ver